Vești

Poliția Locală se reorganizează angajând noi șefi

Primăria Municipiului Târgu Mureș vrea să reorganizeze din temelii instituția, iar una dintre piesele importante din sistem va fi lăsată cu personalitate juridică: Poliția Locală. În timp ce toți primarii înțeleg eliberarea de posturi prin reorganizare, aici situația e diferită: se fac angajări.

Trei posturi de șefi

De la directorul general al Poliției Locale până la ultimul angajat, situația rămâne neschimbată, ceea ce înseamnă zero reduceri de personal. Procedural, viceprimarul UDMR Vilmos Portik va înființa noua entitate juridică, care va avea nevoie de trei servicii, deci și de șefi la compartimentele financiar, juridic și personal. 140 de angajați vor face parte din noua structură, cu 13 posturi de conducere. Decizia de reorganizare după modelul administrației locale va fi prezentată consilierilor locali, pentru a vota proiectul de hotărâre pe 22 iunie.

Proiectul integral

R O M Â N I A                                                             

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ

 

Proiect

                                                                                (nu produce efecte juridice) *

 

                                                                                                                            Iniţiator

                                                                                PRIMAR                                                                                                                   SOÓS ZOLTÁN

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2021

 

privind aprobarea reorganizării Direcției Poliția Locală  din structura organizatorică a Municipiului    Târgu Mureş în Direcţia  Poliția  Locală, ca instituție publică de interes local  cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de  personal  și  a statului  de funcții

 

Consiliul local al  municipiului  Târgu  Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru;

 

Luând act de  referatul  de  aprobare  nr. 5277/15.06.2021  inițiat de Primar  prin  Direcția   Poliția Locală Târgu Mureș  pivind  reorganizarea  Direcției Poliția Locală   Târgu Mureş   în Direcţia   Poliție  Locală, ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice  ;

Avizul favorabil al Direcţiei economice

Avizulfavorabil al Direcţiei comunicare, proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane

Văzând  raportul  comisiilor  de specialitate  din cadrul  Consiliului  Local Municipal Târgu Mureș;

În conformitate  cu  prevederile :

–  Legii nr. 155/2010   (Legea poliției  locale), republicată, cu modificările și  completările ulterioare ;

–  H. G. nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale ;

– art.518 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

– Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-Legii nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale;

– H.G. nr. 4/2021 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

– H.C.L. nr.356/19.12.2017 privind aprobarea salariilor de bază actualizate pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureş şi din serviciile publice ,aprobate prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Târgu Mureș nr.298/2017;

– H.C.L. nr.33/28.01.2021 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului care ocupă funcţii publice şi posturi de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale ,Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureş şi din serviciile publice;

 

În temeiul art.129 alin (2) lit a),  lit. d) și alin.(3) lit.c) și e), art.130 și  art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. ( 1) Se aprobă reorganizarea  Direcției Poliția Locală   Târgu Mureş în Direcţia   Poliția  Locală, ca instituție publică de interes local,  cu personalitate juridică, cu  modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de  personal  și  a statului  de funcții .

(2) Se va proceda la  preluarea personalului şi a patrimoniului Direcției   Poliția  Locală   din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureş.

      (3)   Direcția   Poliția Locală ca instituție publică,cu personalitate  juridică  își are  sediul   în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr.9, jud. Mureș .

(4) Până la data predării patrimoniului şi a bugetului, respectiv până la data separării complete a Direcţiei Poliția  Locală, serviciile de specialitate contabilitate, salarizare, resurse umane vor fi asigurate de aparatul de specialitate al primarului municipiului, alături de personalul nou încadrat al Direcției  Poliția Locală Târgu  Mureș  .

Art.2. Se aprobă organigrama Direcției   Poliția Locală ca instituție publică, cu personalitate  juridică  conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă statul de funcţii şi numărul de posturi pentru Direcţia Poliția Locală  Târgu Mureş, ca instituție publică, cu personalitate  juridică, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă  calendarul de activități  conform anexei  nr.3 , care face parte integrantă  din prezenta hotărâre .

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei  Poliția Locală  Târgu Mureş, conform anexei  nr.4 , care face parte integrantă  din prezenta hotărâre .

Art. 6. Se împuterniceşte dl. viceprimar Portik Vilmos  Lȧszló  pentru reprezentarea Unităţii Administrativ Teritoriale- Municipiul Târgu Mureş în vederea înregistrării fiscale a noii persoane juridice, Direcţia   Poliția  Locală   Târgu Mureş , ca instituție publică   cu personalitate  juridică .

Art. 7. Directorul Poliției Locale  va fi ordonator terţiar de credite, iar finanţarea se va face din bugetul local, din sume provenite de la bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări sau din alte contribuţii din partea unor persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate, precum şi din alte surse, cu respectarea legislaţiei în domeniu .

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează  Direcţia Poliția Locală Târgu Mureș  şi compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului conform calendarului cuprins în Anexa 3, care face parte  parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.9. În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.(c) și ale art.255 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art.3, alin.(1) din Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.10. Prezenta hotărâre  se  comunică :

-Primarului Municipiului Târgu Mureș

-Direcției Poliția  Locală

-A.N.F.P. București , prin grija Serviciului Resurse Umane .

 

 

                                                                       Vizat de legalitate

                                                  Secretarul General  al Municipiului Târgu Mureș

                                                                              Szövérfi  Làszló”.

 

Array

Urmariți Ceasul Cetății si pe Google News

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like

👇

Back to top button