Vești

Număr record de proiecte pe ordinea de zi pentru consilierii locali

Astăzi, de la 14.00, va începe ședința ordinară a Consiliului Local Târgu Mureș, care are 49 de puncte pe ordinea de zi, cele mai multe din ultimele șapte luni. Dintre acestea: sunt multe concesionări de suprafețe de teren din proprietatea municipalității în cea privată, schimbarea regimului Poliției Locale în instituție cu personalitate juridică, schimbarea numelui Piața Memorandumului în Gecse Dániel (n.r. așteptăm cu interes motivația), donarea unui teren pentru parohia romano-catolică. În continuare, aveți lista completă a proiectelor de hotărâri.

Citeste si

„1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între
U.A.T. Municipiul Târgu Mureș, U.A.T. Sâncraiu de Mureș, U.A.T. Pănet și Administrația
Bazinală de apă Mureș pentru demararea procedurilor privind realizarea obiectivului de investiții „Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ 152A-Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș.

2. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism Planul urbanistic zonalreconformare zonă „LM” în zona activităţilor productive şi de servicii, „AI2dz”- subzona activităţilor terţiare pentru zona industrială, cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Băneasa nr.8 Beneficiar: S.C.”LAS PROM” S.R.L

3. Proiectul de hotărâre privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic de
Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă unifamilială cu regim de înălţime P+1, reglementare accese auto şi pietonale”, str. Eden fnr Proprietari- Beneficiari: Ţintoşan Petru şi Ţintoşan Olga.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan urbanistic
zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe etapa V- cartier Unirii- str. Vasile Săbădeanu, reglementare accese, dezvoltare infrastructură edilitară”- actualizare parţială „P.U.Z. CARTIER UNIRII- ZONA DE VEST-TÂRGU MUREŞ” aprobat prin H.C.L. nr. 256/23.12.2008 Iniţiator: SC”MACO CONSTRUCT” SRL.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs de idei cu tema:
“AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MURES – Strada Bolyai,
strada George Enescu, Piața Victoriei”.

6. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii “Piața Memorandului” în Piața
Gecse Dániel.

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii “strada Memorandului” porțiunii
din actuala strada Bradului cuprinsă între strada Vulcan și strada Alexandru Papiu Ilarian.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive, regulamentul de sprijin, ghidul solicitanților și contract tip.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei (Ghidul solicitantului)
acordării finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru acțiuni/programe/proiecte culturale.

10.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru
spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în proprietatea municipalității și administrate de S.C LOCATIV S.A.

11.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață
de 65 mp situat pe B-dul 1848 nr. 15 aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului
(teren și construcție) situat în str. Paul Chinezu nr. 10 aparținând domeniului privat al
Municipiului Târgu Mureș.

13.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 7,20
mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Înfrățirii, nr. 16, ap. 4, către d-nul Ráduly Iosif și soția Ráduly Elisabeta.

14.Proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de
6,62 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Aleea Carpați, nr. 47, ap. 44, către d-na Câmpian Sabina și d-na Sanchez Martinez Ramona.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Direcției Poliția Locală Târgu
Mureș din structura organizatorică a Municipiului Târgu Mureș în Direcția Poliția Locală, ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții.

16.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii prin
concesiune a fondului locativ de stat, inclusiv a imobilelor cu altă destinație decât cea de locuință nr. 8 din 23.03.2020, în sensul scoaterii din concesiunea SC LOCATIV SA a imobilelor situate în Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 5, str. Horea, nr. 1, ap. 1.

17.Proiectul de hotărâre pentru închirierea prin licitație publică, a construcției
existente „Căsuța din Pădure“ și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare șimembrii supleanți.

18.Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de ocupare domeniu public şi privat,
cu terase, percepută de Serviciul Public de Utilităţi Municipale, pentru anul 2021.

19.Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la HCLM nr.
62/30.04.2020 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” și Bazinul acoperit Piscina „ing. Mircea Birău” pentru anul 2021.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului municipalității târgumureșene
”Adoptă un Spațiu Verde!”, a modelului protocolului de colaborare dintre Municipiul Târgu Mureș și persoanele juridice interesate în vederea punerii în aplicare a proiectului, a Regulamentului de organizare, administrare și întreținere a spațiilor verzi date în gestiune, precum și constituirea comisiei de monitorizare și coordonare în vederea implementării și dezvoltării proiectului.

21.Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri în suprafață de 40 mp, respectiv
93 mp din Târgu Mureș, str. Szotyori Jozsef, în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Radics Elena Iolanda.

22.Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de
utilitate publică de interes local al imobilului în suprafaţă de 49 mp situat în str. Eden înscris în CF 132545 Târgu Mureș.

23.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 11/28 01 2021 privind aprobarea
Regulamentului şi a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului de salubrizare stradală şi deszăpezire în municipiul Târgu Mureş.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în
Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 50 .

25.Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public
al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 1355 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu.

26.Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public
al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 3016 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu.

27.Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public
al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 1797 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu.

28.Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public
al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 806 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu.

29.Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public
al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 1011 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu.
30.Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public
al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 395 mp situat pe str. Remetea.
31.Proiectul de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul
public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 1007 mp situat pe str. Podeni.

32.Proiectul de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul
public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 1442 mp situat pe str. Ioan Vescan.

33.Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Târgu
Mureș a imobilului-teren și construcție Sala Polivalentă, situată în str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 4 Târgu Mureș.

34.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de
2502 mp aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, situat în str. Bodoni Sandor nr. 2 identificat în CF 131163, în proprietatea Parorhiei Romano Catolice Sf. Cosma și Damian IV.

35.Proiect de hotărâre privind abrogarea art. 2 din HCL nr. 175/30.05.2019, prin
care s-a retras dreptul de administrare a Liceului Tehnologic Ion Vlasiu din Târgu Mureș, pentru fostul Liceu Tehnologic Emil A Dandea din Târgu Mureș, str. Gh Doja, nr. 250 și s-a acordat dreptul de administrare asupra clădirii principale A1.1 în favoarea Universității Cultural Științifice din Târgu Mureș, iar sala de sport în administrare Clubului Sportiv Școlar Târgu Mureș.

36.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata chiriei, agenților
economici ce au calitatea de locatari, în cadrul contractelor de închiriere a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Târgu Mureș, conform HCL nr. 23/2016, pe perioada stării de alertă, respectiv în perioada în care unitățile de învățământ funcționează în scenariul galben cu prezența parțială a elevilor fizic la procesul educațional.

37.Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor valorici aferenți obiectivului
de investiții: „Lucrări de intervenție privind creşterea performanței energetice la 15 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”.

38.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Școlii
Gimnazile nr. 7 Târgu Mureș, corp B-fosta Școală Gimnazială nr. 6, asupra imobilului situat în Târgu Mureș, str. Secuilor Martiri, nr. 14 înscris în CF nr. 130769 Târgu Mureș, corp C1,C2, C3 și trecerea imobilului respectiv în administrarea Liceului Teoretic Bolyai Farkas Târgu Mureș, pe o perioadă de 10 ani.

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului intravilan situat în str.
Călăraşilor nr.33 în proprietatea Municipiului Târgu-Mureș.

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes
local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii și cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș, prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș.

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de hotărâre privitor la instituirea
Premiilor anuale „Gaudeamus”, acordate şefilor de promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu liceal din Târgu Mureş şi a Premiilor anuale „Excelenţă în Învăţământ”, acordate elevilor care obţin media 10 la Evaluarea Naţională şi la Examenul de Bacalaureat.

42. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,94
mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, str. Aleea Carpați, nr. 39, scara B, ap.42, către d-nul Cordoș Marcel și d-na Cordoș Maria-Elena.

43. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,42
mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, str. Rodniciei, nr. 27, ap. 3, către d-nul Olah Cristian-Vasile și d-na Olah Ana-Maria.

44. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,68
mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, str. Petru Maior, nr. 5, ap. 2, către d-nul Andrei Dragoș-Alexandru și d-na Andrei Danusia-Cristina.

45. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 11,04
mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, str. Cutezanței, nr. 43, ap. 1, către SC Ale Fiziomed Plus SRL.

46. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementări pentru zona funcţională de producţie şi funcţiuni
complementare(depozitare, servicii şi comerţ) în scopul construirii unei hale cu profil
multifuncţional şi a amenajărilor aferente” cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Libertăţii nr.115 Iniţiator: S.C.”SOCOT” S.A.

47.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 9,80 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, Aleea Carpați, nr. 41, ap. 63, către d-nul Fekete Levente și d-na Fekete Anna.

48.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,94 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, Aleea Carpați, nr. 39, ap.2, către d-nul Végh Attila-Zsolt și d-na Végh Zenóbia.

49.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 3,96 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, Aleea Vrancea, nr. 4, ap. 1, către d-nul Vodă Leontin și d-na Vodă Maria-Claudia.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia
consilierilor locali ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş în format electronic.
Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente
în condiţiile art. 138 alin.12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”.

Urmariți Ceasul Cetății si pe Google News

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like

👇

omentarii

  1. „schimbarea numelui Piața Memorandumului în Gecse Dániel (n.r. așteptăm cu interes motivația)” aşteptăm cu interes imparțialitatea şi cunoaşterea minimă a istoriei oraşului în care locuiți. Strada Ştefan cel Mare se numea odată Str Gecse Dániel. Puțin research despre trecutul oraşului nu strică nimănui. Chiar nu e nevoie de tulburarea apelor fără rost.

    1. Știu că a fost un medic maghiar născut în vremea în care Târgu Mureș nu era în curtea României. Acum vreo 300 de ani, dacă-mi amintesc bine, că onor maghiarii l-au onorat (am citit despre el acum un an) doar cu date în limba maghiară, de parcă românii n-ar fi interesați de personalitățile orașului. Știți însă că-n municipiu există o groază de străzi cu nume ciudate, cum ar fi strada Somnului. De ce nu schimbă o astfel de stradă și e nevoie de Piața Memorandumului?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button